Micro/Nano Device Reliability Laboratory
微纳器件可靠性研究室
Members

Professor

Jiezhi Chen(陈杰智)

chen.jiezhi@sdu.edu.cn

Associate Professor

Yuan Li(李元)

Xuepeng Zhan(詹学鹏)


Ph.D Course Students

Xiaolei Ma(马晓雷)

Fei Wang(王菲)

Wei Wei(魏巍)

Qianwen Wang(汪倩文)

Pengpeng Sang(桑鹏鹏)


Master Course Students

Rui Cao(曹芮)

Menghua Jia(贾梦华)


Bachelor Course Students

Yuanpeng LI(李元鹏)

Qi Qin(秦琦)


Graduate

Wenjing Yang(杨文静)

YuXing Gong(宮玉昕)

Fushuai Ma(马福帅)

Dong Qin(秦东)

Jixuan Wu(武继璇)


Secretary

Xin Feng(冯鑫)

Xin.F@sdu.edu.cn


轮播多图